ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือนรายบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าระบบ
ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าระบบ(ครั้งแรก)

ชื่อผู้ใช้ :   เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน :   เลขประจำตัวประชาชน

ประชาสัมพันธ์ การเข้าระบบ

1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลหากไม่ถูกต้องโปรดทักท้วงทันที
2.เอกสารฉบับนี้เป็น สำเนา ต้องใช้ประกอบกับเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
3.หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     โทรศัพท์.035-387405 035-387407 โทรสาร 035-387406